Ґендерні аспекти права


“Усі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах”. (Європейська Конвенція про захист прав людини)

Актуальною категорією суспільного життя і правового поля України в останні кілька років стало багатовимірне, мінливе і по-різному потрактовуване поняття “ґендер”. Як відмічають дослідники, цей термін належить західній цивілізації, в українську мову скалькований з англійської і не має точного перекладу. Можна сказати, що “ґендер” є складовою частиною сучасного процесу глобалізації.

Історично його поява пов’язана із становленням у другій половині ХХ століття ідеї держави загального добробуту (соціальної держави). А під “гендерними аспектами соціальної політики” найчастіше розуміють підхід, заснований на антидискримінаційних політичних практиках щодо жінок, або ж підхід, що аналізує становище жінок у рамках сімейної політики.

Забезпечення прав і свобод людини визначає сьогодні діяльність держави, а формування нових суспільних відносин на основі світових загальнолюдських стандартів дотримання прав людини є важливою умовою цивілізаційного вибору України.

Мета цієї виставки – привернути увагу молоді до ґендерних аспектів формування законодавчого і правового поля України.
Матеріал згруповано за розділами:

  1. Видання з фондів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді
  2. Радимо прочитати
  3. Інтернет-ресурси

01Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [Текст] / заг. ред. і упоряд.: О.І.Суслової, Е.Р.Рахімкулова ; Прогр. сприян. Парламенту України. – К.: Заповіт, 2006. – 189 с. – Електронна версія видання розміщена на сайті ПСП II в Україні в розділі “Бібліотека. Матеріали та публікації ПСП, ПСП II” : http://pdp.org.ua/files/zakonotv_rivni_prava.pdf .

Як справедливо відмічають автори довідника, “Термін «рівні права і можливості» перестає бути виключно засобом риторики, який експерти і фахівці з прав людини в Україні використовують в теоретичних дискусіях; він набуває все більшого практичного наповнення…

І принцип рівних прав і можливостей сьогодні знаходить все більшу підтримку в українському суспільстві і у Верховній Раді зокрема. Підтвердженням цього є 307 голосів, які отримав 8 вересня 2005 року законопроект «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Проте закон одноосібно не вирішує всіх проблем у сфері рівноправності і рівних можливостей жінок і чоловіків; він є одним із перших кроків на шляху їх вирішення.”

Ця публікація підготована українськими експертами з питань рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків спільно із працівниками Програми сприяння Парламенту України університету Індіани (ПСП). У виданні пропонуються узагальнення і концептуалізація іноземної та української практики з ґендерного інтегрування, обговорюються можливі підходи побудови концепції ґендерних перетворень у Парламенті, розглядаються місце і роль Верховної Ради у ґендерній політиці держави.

У додатках до публікації подано текст Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», приклад ґендерного аналізу, аналітичні статті експертів з ґендерних питань щодо окремих напрямків розвитку законодавства. Подаються також стислий словник ґендерних термінів, що згадуються в тексті довідника, українські Інтернет ресурси, які містять інформацію щодо ґендерної проблематики та список експертів з ґендерних питань, які співпрацюють з Програмою сприяння Парламенту.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту України ІІ).

02Ґендерна політика в Комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи [Текст]: за матеріалами круглого столу 18 січня 2007 р. / заг. ред. і упоряд. О.І.Суслової, Е.Р.Рахімкулова ; Програма сприяння Парламенту України університету Індіани. – К.: Заповіт, 2007. – 70 с. – Електронна версія видання розміщена на сайті ПСП II в Україні в розділі “ Бібліотека. Публікації та дослідницькі матеріали ПСП та ПСП II ”: http://pdp.org.ua/images/stories/file/Gender_Policy_in_Verkhovna_Rada_Committees.pdf.

Відповідно до положень статті 8 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків”, повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків полягають у визначенні основних засад ґендерної політики держави, застосуванні у законодавчій діяльності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, здійсненні парламентського контролю за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах, передбачених Конституцією України.

У виданні здійснено аналіз форм реалізації та напрямів впровадження ґендерної проблематики в діяльності Комітетів Верховної Ради України, ролі Міністерства юстиції в реалізації ґендерної політики, подано результати експертизи законопроектів на предмет відповідності актам європейського та міжнародного права у сфері ґендерної рівності.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту України ІІ)

03Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України [Текст]// заг. ред. і упоряд. О. І. Суслової ; Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики. – К. Москаленко О.М. ФОП, 2010. – 180 с. – Електронна версія видання розміщена на сайті ПСП II в Україні в розділі “ Бібліотека. Матеріали та публікації ПСП, ПСП II”: http://pdp.org.ua/images/stories/materials/Book_gender_final_2010_WEB.pdf.

Реалізація принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні перестала бути прерогативою діяльності лише міжнародних агенцій та громадських організацій. Державна ґендерна політика щороку набуває все більшої окресленості, послідовності, усвідомленості.

Конституція України гарантує рівність прав всіх громадян і передбачає захист цих прав, прямо забороняючи дискримінацію за будь-якою ознакою. Важливим чинником таких змін стало прийняття 8 вересня 2005 року Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

У цьому виданні містяться практичні рекомендації щодо реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України. Розраховане на працівників Верховної Ради України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політиків, науковців, студентів, широке коло громадськості.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту ІІ в Україні).

04Законотворчість: Розробка місцевих програм розвитку. На прикладі інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльність органів місцевого самоврядування… [Текст] / авт. кол.: О. Суслова, Л. Нечипоренко, М. Руденко ; Програма сприяння Парламенту України ІІ: Програма розвитку законотворчої політики. – К.: Москаленко О.М. ФОП, 2011. – 67 с. – Електронна версія видання розміщена на сайті ПСП II в Україні в розділі “ Бібліотека. Публікації та дослідницькі матеріали ПСП та ПСП II”:http://pdp.org.ua/images/stories/materials/2011-04_Gender_local_prog_web_final.pdf.

Пріоритетами реалізації ратифікованої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування (1985 р.) та пов’язаних із нею міжнародних зобов’язань нашої країни є запровадження нових механізмів соціально-економічного розвитку, підвищення якості надання послуг населенню органами місцевого самоврядування та створення кадрового ресурсу, здатного впроваджувати кроки із реформування системи місцевого та регіонального врядування з метою розвитку місцевої та регіональної демократії та подальшої децентралізації врядування.

У процесі напрацювання нових підходів до реалізації державної регіональної політики в Україні відбувається пошук нових інструментів та механізмів для забезпечення конкурентоспроможності громад та регіонів.

Ця публікація має на меті допомогти персоналу місцевих органів влади при складанні ефективних місцевих програм, які би відповідали місцевим потребам, вирішували б нагальні проблеми місцевих громад, сприяли б кращій організації процесу розробки місцевих програм на прикладі положень програм утвердження ґендерної рівності.

Крім того, у публікації здійснено опис однієї з найбільш перспективних на сьогодні моделей “горизонтальної” співпраці між громадами – інструменту міжмуніципального співробітництва, висвітлюються бюджетні аспекти реалізації ґендерної та екологічної політики держави.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту України ІІ).

05Ґендерні аспекти європейського права: досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи [Текст] : стенограф. звіт круглого столу, 11 жовт. 2005 р. / редколегія: Е.Рахімкулов, Олена Суслова ; Комітет Верх. Ради з пит. Європ. інтеграції ; Прогр. сприяння Парламенту України ; Укр. жіночий фонд. – К., 2006. – 72 с. – Електронна версія видання розміщена на сайті ПСП II в Україні в розділі “Бібліотека. Матеріали та публікації ПСП, ПСП ІІ: http://pdp.org.ua/analytical-materials/1012-3-a6—————- .

Ґендерна проблематика сьогодні проголошується як одна з базових у вирішенні соціальних проблем.

У виданні представлено стенографічний звіт круглого столу з питань ґендерної рівності та ряд документів, які розкривають стандарти Євросоюзу даної проблематики, проблеми, виклики, з якими стикаються нові демократичні країни в питаннях впровадження політики ґендерної рівності.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту України ІІ).

06Пекін + 15 і Україна: міжнародні зобов’язання і практики впровадження [Текст] / упоряд. О. Суслова. – К. : СПД Москаленко О.М., 2010. – 98 с.

1-12 березня 2010 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбувалася 54 сесія Комітету ООН зі становища жінок, присвячена п’ятнадцятій річниці проведення Четвертої Всесвітньої Конференції зі становища жінок (Пекін, 1995 р.) та виконання протягом цього періоду країнами – членами ООН підсумкового документу Пекінської Конференції – Платформи Дій.

Згадані документи неможливо розглядати у відриві від Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, про виконання якої звітувала 2010 року Україна.

Практика застосування міжнародних документів залежить від конкретних кроків, які робить держава на шляху досягнення ґендерної рівності. Публікація містить актуальні документи у сфері досягнення ґендерної рівності.

Видання адресується державним і недержавним структурам, а також окремим особам, які працюють над ґендерною проблематикою.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту України ІІ).

07Гендерна арифметика влади [Текст] : інформ. станом на 25. берез. 2010 р. – К., 2010. – 8 с. – Електронна версія видання розміщена на сайті ПСП II в Україні в розділі “Бібліотека. Матеріали та публікації ПСП, ПСП II: http://pdp.org.ua/images/stories/materials/arifmetika_ukr_1-04-2010.pdf .

Ступінь залучення жінок до політичної активності та доступу до прийняття рішень, чи знаходяться жінки на посадах, обіймаючи які, можна ухвалювати рішення або впливати на їхнє ухвалення нарівні з чоловіками, розглядається як ключовий показник ґендерної рівності суспільства.

У виданні подано цифрові показники ґендерних аспектів розподілу у владній вертикалі України на основі даних з офіційних веб-сайтів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Головного Управління Державної Служби України, а також матеріалів, наданих Програмою сприяння Парламенту України ІІ.

08Механізми моніторингу та протидії ґендерному насильству і дискримінації [Текст] : (аналітичний звіт) / за заг. ред. О. Суслової. – К. : СПД Москаленко О. М., 2009. – 247 с. – Див. також на сайті ‘Уповноважувальна освіта’ : http://www.empedu.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=40:2010- 01-13-21-16-38&Itemid=18&layout=default%20.

Проблема ґендерного насильства гостро дискутується останнім часом і в Україні, і в світі. Водночас, в українському законодавстві відсутнє визначення тендерного насильства та відповідно комплексний підхід до врегулювання зазначеної проблеми в цілому.

Аналіз механізму моніторингу та протидії тендерному насильству і дискримінації містить як міжнародні, так і українські нормативно-правові акти, які регламентують окремі аспекти протидії цьому явищу.

Документ також вказує на суперечності та прогалини, а також пропонує практичні шляхи покращення державної політики в царині ліквідації ґендерного насильства.

Матеріали розраховані на використання органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, які займаються питаннями протидії насильству.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту України ІІ).

09Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні [Текст] / О.І.Суслова, О.О.Лазаренко, Н.М.Ахтирська ; за заг. ред. Г.О.Христової. – К. : Тютюкін, 2010. – 335 с. – Електронна версія видання: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/trafficking/projects/tres/Manual_for_judges_CONSOLIDATED.pdf

Видання присвячено актуальній на сьогодні проблемі забезпечення Ґендерної рівності та захисту прав дітей в діяльності судових і правоохоронних органів України.

В роботі розкриваються основні стандарти ООН, Ради Європи та Європейського Союзу в сфері забезпечення принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також захисту прав дітей; досліджуються національні правові засади реалізації принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя та перешкоди на шляху його впровадження в діяльність судових та правоохоронних органів України; викладаються методичні рекомендації щодо здійснення судочинства у справах, пов’язаних з порушенням прав та вчиненням насильства щодо жінок та дітей, у тому числі – насильства в сім’ї.

Окрему увагу приділено врахуванню ґендерних та вікових особливостей при розгляді справ за участю жінок та дітей органами внутрішніх справ України.

Законодавчі акти, що використані при підготовці матеріалів посібника, наводяться станом на 01 вересня 2010 р.

Видання розраховано на міжнародних експертів, представників суддівського корпусу та правоохоронних органів України, адвокатів, науковців, студентів-правників, а також широке коло громадських організацій та активістів правозахисного руху.

(Надіслано організаторами Програми сприяння Парламенту України ІІ).

10Жіночі права. Крок за кроком [Текст] : практ. посіб. з використ. міжн. закону про права людини і механізмів захисту прав жінок у контексті / упоряд. М. Шулер, Д. Томас ; пер. з англ.: М. Корчинська, Л. Малець. – К.: Основи, 1999. – 236 с.

У посібнику розглядаються міжнародні, регіональні і національні системи й механізми захисту прав людини і вказується яким чином можна застосувати ці механізми для забезпечення і захисту прав жінок.

Пропонується широкий вибір стратегій захисту прав жінок.

Надаються також практичні поради щодо виявлення і документального підтвердження випадків порушень прав жінок.

11Фулей Т. Основи ґендерної рівності [Текст] : навч.-метод. посіб. для суддів /Т. І. Фулей. – К.: Тютюкін, 2010. – 111 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретичні засади та практичні питання використання інтерактивних методів навчання при організації та проведенні навчальних заходів з основ гендерної рівності для суддів.

Значна увага приділяється методичним підходам у використанні ігрових та неігрових імітаційних методів, скерованих на закріплення та накопичення знань і набуття стійких навичок і вмінь учасниками та учасницями навчання.

Для викладачів, тренерів та організаторів проведення навчальних заходів для високопрофесійної дорослої аудиторії.

(Подарунок автора).

12Фулей Т. Основи ґендерної рівності [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів (тренерів) / Т. І. Фулей. – К.: Тютюкін, 2010. – 239 с

Навчально-методичний посібник для суддів з основ гендерної рівності розроблений з метою оволодіння знаннями та навичками, необхідними суддям для здійснення правосуддя на засадах верховенства права та рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від статі.

У посібнику розглядаються питання гендерних стереотипів та їх подолання, використання гендерно-нейтральної мови, гендерних підходів у діяльності судді; аналізується зарубіжна та міжнародна судова практика з розгляду справ, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі, зокрема трудових та сімейних спорів, спорів щодо соціального забезпечення, окремих категорій кримінальних справ тощо; містяться необхідні поради та рекомендації для поводження з учасниками процесу, спілкування в залі суду та за його межами.

Посібник розрахований на суддів, які призначені на посаду вперше строком на п’ять років, однак може бути використаний і більш досвідченими суддями, а також працівниками апарату судів, іншими фахівцями в галузі права, зокрема адвокатами, а також кандидатами на посаду судді.

(Подарунок автора).