Велетень думки і праці


(до 160 – річчя від дня народження І. Я. Франка)

“Ми не можемо
назвати, мабуть,
жодної ділянки
людського духу, в
якій би не працював
Іван Франко і в
якій він би не був
Великий…”

П. Загребельний

Іван Франко …. Ціла епоха української культури. Один з найвидатніших письменників слов’янських народів. Інтелектуал, мислитель і духовний наставник українців.

Талант І. Франка був вражаюче різнобічним: поезія, проза, драматургія, літературознавство, фольклористика, етнографія, мовознавство, педагогіка, психологія, історія, філософія, економіка, журналістика…

Іван Франко написав близько шести тисяч творів – художніх, публіцистичних, наукових. Його доробок видано в 50-ти томах. Він вільно писав твори трьома мовами – українською, польською і німецькою, а перекладав з 14-и мов.

Світове визнання здобули його збірки поезій “З вершин і низин”, “Зів’яле листя”, “Мій Ізмарагд”, поема “Мойсей”, роман “Перехресні стежки”, драма “Украдене щастя”, збірка казок для дітей “Коли ще звірі говорили” та інш.

Твори Івана Франка перекладено багатьма мовами світу. Окремі поезії покладено на музику , деякі прозові твори екранізовано. Наукові праці Івана Франка є безцінним внеском у розвиток української та світової культури.

Франкові поради українському народові, висловлені на початку ХХ ст., є актуальними і сьогодні.

Ця віртуальна виставка допоможе читачам глибше пізнати творчу спадщину видатного письменника, перекладача, літературознавця, філософа, політика, мислителя.

img-01Басс, І. І. Іван Франко [Текст] : життєвий і творчий шлях / І. І. Басс, А. А. Каспрук. – Київ : Наук. думка, 1983. – 455 с.

 

Книга являє собою спробу наукового осмислення життя, художньої творчості, громадсько-політичної та наукової діяльності видатного українського письменника І. Я. Франка. Життєвий шлях його простежується у тісному зв’язку з усім комплексом розвитку суспільної свідомості та художньої думки того часу.

Розрахована на широке коло читачів, які цікавляться історією української літератури.

img-02Вертій, О. Народні джерела творчості Івана Франка [Текст] / О. Вертій. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 255 с.

 

На основі аналізу художньої, наукової, публіцистичної, епістолярної спадщини у монографії досліджується еволюція принципів художньо-естетичного освоєння І. Франком народної моралі, етики, естетики, психології, філософії, інших аспектів народного світогляду та поетики фольклору. У роботі також з’ясовується національна своєрідність поезії, прози та драматургії письменника.

Для народознавців, літературознавців, викладачів, учителів, студентів-філологів.

img-03Горак, Р. Третя варта [Текст] : есеї про Франка / Р. Горак. – Львів : Апріорі, 2012. – 478 с.

 

Який насправді характер носив так званий перший соціалістичний процес над Іваном Франком? Чого саме ним польська шляхта хотіла відволікти увагу суспільності і що скривалося за цим? Які справжні причини другого та третього арештів Івана Франка? Які події лягли в основу його повістей «Для домашнього вогнища» та «Основи суспільності»? Чим хворів і від чого помер Іван Франко? На всі ці питання відповідає збірка есеїв львівського письменника Романа Горака, які свого часу публікувались на сторінках журналу «Дзвін». Це найбільш гострі питання в біографії Івана Франка, які досі намагались обминути дослідники. Зокрема й те, як була сприйнята пропозиція з висуненням на Нобелівську премію у галицькому суспільстві. Читач вперше почує з уст племінника Івана Франка правду про перебування в «Притулку для Січових стрільців», а також історію із заповітом письменника духовним і матеріальним…

img-04Гром, Г. Нагуєвичі – батьківщина Івана Франка [Текст] : присвячую своїм землякам / Г. Гром. – Дрогобич : Відродження, 1992. – 74 с.

 

Нарис про рідне село Івана Франка – Нагуєвичі від давнини до сучасності.

img-05Гундорова, Т. І. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років [Текст] : монографія / Т. І. Гундорова. – Київ : Наук. думка, 1985. – 143 с.

 

В монографії досліджуються засоби зображення І.Франком характеру нового героя – соціально активної особистості, розкривається його психологія як людини, що бере активну участь в історичних змінах життя. Особливу увагу автор приділяє формуванню у творчості І.Франка нової художньої системи, риси якої пізніше стануть складовими елементами творчого методу соціалістичного реалізму.
Для літературознавців – науковців, викладачів та студентів вузів, учителів середніх шкіл.

img-06Гундорова, Т. Невідомий Іван Франко [Текст] : грані Ізмарагду / Т. Гундорова. – Київ : Либідь, 2006. – 359 с.

 

У книзі подаються вибрані твори Івана Франка, які супроводяться розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника. Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги — символічна автобіографія письменника, гностичні колізії творчості, культурний синтез, натурфілософія і антропологія Франка.
Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців та широкого кола читачів.

img-07Гундорова, Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр [Текст] = Franko: Constructs of the Writer / Т. Гундорова. – Київ : Критика, 2006. – 351 с.

 

Перша частина книжки є перевиданням розширеного варіанта символічного для франкознавства дослідження «Франко не Каменяр», виданого 1996 року в Австралії. У ньому розкривається іманентний характер Франкової творчости, яка прочитується в парадигмах ідеалізму, натуралізму, психоаналізу, гуманітаризму.
Цю спробу розполітизувати постать Франка, показавши іншу його, творчу, іпостась, доповнює написана нещодавно студія «Франко і Каменяр», що є аналізом культурософської концепції письменника. У книжці запропоновано нову інтерпретацію життя і творчости Франка в аспекті гностичної драми, що розгортається через колізію двійництва, ритуал живопоховання і трагедію езотеричного знання. Уперше широко досліджуються гностична та масонська символіка у Франковій творчості, а також архетипні образи «смерти на шляху», «матері-природи», «цілого чоловіка», «вічної жіночости», топоси роздвоєння та сон душі про смерть власного тіла.

img-08Дей, О. І. Іван Франко [Текст] : життя і діяльність / О. І. Дей. – Київ : Дніпро, 1981. – 355 с.

 

Життя і діяльність Івана Яковича Франка, письменника і громадського діяча, революціонера-демократа, в пропонованій монографії подається у нерозривному зв’язку з його творчим процесом, з діалектикою становлення світогляду та пропагандою соціалістичних ідей. Автор досить докладно зупиняється на участі Каменяра в робітничому русі Галичини, на співробітництві його з передовою громадськістю Росії та слов’янських країн, розкриває його діяльність у період першої російської революції.
В книзі використані численні документальні й архівні матеріали, листування письменника, що зацікавить літературознавців, вчителів-словесників, студентів-філологів, широкі кола читачів.

img-09Мельничук, Б. Іван Франко і Тернопільщина [Текст] / Б. Мельничук, В. Уніят. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 279 с.

 

У книжці йдеться про перебування на Тернопільщині видатного письменника, вченого і громадсько-політичного діяча, діяльність тут його сподвижників, а також про увічнення в краї пам’яті про Великого Каменяра. Книга буде корисною для педагогів, студентів, старшокласників, краєзнавців та інших категорій читачів

img-10Нагуєвичі. Музей Івана Франка [Текст] / ред. В. Станович. – Дрогобич : Добре серце, 2000. – 6 с.

 

Ілюстрований путівник по музею-садибі видатного українського письменника І. Я. Франка в його рідному селі Нагуєвичі. Музейні експонати розповідають про життя, творчий шлях, літературну спадщину великого Каменяра.

img-11Наконечна, Є. Іван Франко і його рідне село [Текст] / Є. Наконечна. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2014. – 38 с. : іл.

 

Видання знайомить із епізодами життя Івана Франка, що пов’язані з його рідним селом.

img-12Панасенко, Т. Іван Франко [Текст] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 122 с.

 

Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, етнограф… Його творчий доробок становить понад 50 томів, серед його праць — твори на кількох європейських мовах. Тому не дивно, що в листопаді 1915 року віденській науковець Йосиф Застирець звернувся до Нобелівського комітету з пропозицією відзначити діяльність «найбільшого українського і одночасно слов’янського поета і вченого», «великого провідника свого народу, міжнародного генія» Івана Франка Нобелівською премією. На жаль, через півроку Івана Яковича не стало — смерть виявилася прудкішою за світове визнання.

img-13Пастух, Р. Франкова доля [Текст] / Р. Пастух. – Дрогобич : Коло, 2006. – 190 с.

 

У книзі «Франкова доля» на основі опрацювання майже чотирьох десятків друкованих видань, путівників, пресових публікацій, документів та усних спогадів уперше в франкознавстві стисло подано «майже всього Франка». З неї ви дізнаєтеся багато маловідомих і, почасти, ще не відомих навіть фахівцям фактів з життя та діяльності світоча української нації Івана Франка, а також про його дружину, дітей, рідне поетове село Нагуєвичі на Дрогобиччині, садибу батьків великого поета, музей і Стежку поета в Нагуєвичах, літературно-меморіальний музей у Львові, що діє в його колишньому будинку.
Вміщено близько 120 документальних фотографій, запозичених з використаних джерел, домашнього архіву автора і зроблених спеціально для цієї книги.
Книга адресується найширшим колам читачів.

img-14Присяжний, Т. Нетрадиційний погляд на життя і творчість Каменяра [Текст] : Франко – рибалка і худож. слова: до 150-р. від дня народж. / Т. Присяжний, П. Присяжний, В. Бандура. – Тернопіль : Рада, 2006. – 262 с.

 

У монографії досліджено одне з джерел творчої наснаги видатного вченого, письменника, перекладача, що допомагало йому долати втому від виснажливої праці, труднощі, перешкоди, підступи ворогів. Ним була риболовля – його «пристрасть», «одинока розрада», «улюблений спорт».
На багатому матеріалі (спогади сучасників про Франка, наукові праці про життя і творчість Каменяра, його епістолярна спадщина, оригінальні твори, художні переклади і переспіви) показано, як знання природи, зокрема водного світу (рік, потоків, озер, ставків), життя його мешканців живило образне мислення Франка, допомагало неповторно геніально зображувати світ, що оточує людину. А ґрунтовні рибальські знання та вміння послужили для створення окремих творів, епізодів та сцен.
Книга допоможе читачеві відкрити для себе досі недостатньо вивчену сторону життя І. Франка, глибше зрозуміти вплив пристрасного захоплення на всю його творчість і перекладацьку діяльність, побачити постать українського Мойсея в новому світлі.
Для викладачів історії української літератури та студентів-філологів вищих навчальних закладів; учителів та учнів ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл; краєзнавців; рибалок; усіх шанувальників творчості Каменяра.

img-15Ткачук, М. Естетична концепція дійсності в Бориславському циклі творів І.Я. Франка [Текст] : монограф. дослідж. / М. Ткачук. – Тернопіль : Тернопіль, 1992. – 124 с.

 

Досліджується естетична концепція дійсності й людини в бориславському циклі творів І. Я. Франка, новаторство реалізму письменника, поетика циклу, як своєрідного жанрового утворення, естетичні функції простору й часу.
Для літературознавців, викладачів, студентів філологічних факультетів, учителів середніх шкіл.

img-16Ткачук, М. П. Концепт натуралізму і художні шукання в “Бориславських оповіданнях” Івана Франка [Текст] : навч. посіб. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 1997. – 64 с.

 

Праця становить собою історико-літературне та системно-типологічне дослідження «Бориславських оповідань» І. Франка. З’ясовуються деякі аспекти натуралізму як напряму, що дав могутній стимул Франку-прозаїкові для освоєння нової тематики, порушення актуальних проблем сучасності та розробки жанрових інваріантів новели та оповідання. Особлива увага зосереджена на виявах натуралізму на рівні поетики.
Для студентів педагогічних навчальних закладів, літературознавців, учителів шкіл.

img-17Ткачук, М. П. Парадигма світу збірки “Semper tiro” Івана Франка [Текст] : навч. посіб. / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 1997. – 35 с.

 

Розкрито парадигму поетичної світобудови однієї з найцільніших збірок Івана Франка “Semper tiro”, в контексті розвитку європейської поезії доби проаналізовано художні шукання поета, структуру книги, її образну природу й жанровий репертуар, показано новаторство українського митця.
Для студентів педагогічних навчальних закладів, літературознавців, учнів шкіл.

img-18Спогади про Івана Франка [Текст] / упоряд. М. Гнатюк. – вид. 2-ге, допов., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 814 с.

 

У виданні найбільш повно, в порівнянні з попередніми збірниками, представлено спогади широкого кола громадських і культурних діячів Західної України й Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку XX століття, рідних, близьких і знайомих Івана Франка, у яких міститься багатий і цікавий матеріал про життя та діяльність великого Каменяра.

img-19Іван Франко і світова культура [Текст] = Иван Франко и мировая культура=Ivan Franko and world culture=Ivan Franko et la culture mondiale : Матеріали міжнар. симп. ЮНЕСКО, Львів, 11-15 верес. 1986р. : у 3 кн. Кн. 1 / упоряд. Б.З.Якимович. – Київ : Наук. думка, 1990. – 528 с.

 

У книзі публікуються доповіді, повідомлення та виступи в дискусіях учасників міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО «Іван Франко і світова культура», присвяченого 130-річчю від дня народження Івана Франка і виходу у світ 50-томного зібрання його творів.

img-20Іван Франко- мистець і мислитель [Текст] = Ivan Franko: the Artist and the Thinker : зб. доповідей для відзначення 125-річчя народин і 65-річчя смерти Івана Франка / ред. Є. Федоренко. – Нью-Йорк : [б. в.], 1981. – 212 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка). – Текст укр., англ. мовами.

 

Наукове Товариство ім. Шевченка разом з Українським Вільним Університетом видало збірник з метою сказати про І. Франка як поета і письменника та вченого світового маштабу і спопуляризувати його серед англомовного світу.

img-21Шляхами Івана Франка на Україні [Текст] = Дорогами Ивана Франко на Украине=Along the Roads of Ivan Franko in the Ukraine : путівник / упоряд. М. О. Мороз. – Львів : Каменяр, 1982. – 127 с.

 

Книга веде читача по місцях на Україні, де бував ве­ликий письменник Іван Якович Франко. На багатому фактичному матеріалі показано його активну громадську діяльність, широкі зв’язки з трудящими масами й визначними діячами культури, конкретні обстави­ни створення багатьох його художніх творів та наукових праць, увічнення пам’яті геніального сина українського народу.

img-001Франко І. Зібрання творів [Текст] : у 50 т. / І. Франко. – Київ : Наук. думка, 1976 – 1986.

 

Багата спадщина Івана Франка, видатного українського письменника-мислителя, увійшла в 50-томне видання, яке належить до золотого фонду світової літератури.

50-томник складається з чотирьох серій: художні твори, літературно-критичні праці, наукові розвідки, епістолярна спадщина.
За роки незалежної України світ побачив п’ять додаткових томів до зібрання творів у п’ятдесяти томах. До них увійшли прозові переклади 1876-1912, оригінальні та перекладні поетичні твори, літературознавчі, фольклористичні,етнографічні та публіцистичні праці 1876-1916 рр.

img-002Франко, І. Твори [Текст] : в 3 т. Т. 1 : Поезії, поеми / І. Франко. – Київ : Наук. думка, 1991. – 665 с. – (Дожовтнева українська література)

 

У книзі друкуються вірші із збірок «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Із днів журби», «Semper tiro», «Із літ моєї молодості», а також поеми «Смерть Каїна», «Похорон», «Іван Вишенський», «Мойсей» та інш.

img-003Франко, І. Твори [Текст] : в 2 т. Т. 1 : Поезія / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1981. – 533 с.

 

До першого тому ввійшли вибрані поезії та поеми великого українського письменника І. Я. Франка.

img-004Франко, І. Вибрані твори [Текст] / І. Франко. – Харків : Ранок, 2009. – 318 с. – (Українські класики).

 

Великий Каменяр. Хто він? Реаліст, бунтар-революціонер чи романтик, ніжна душа? Розгадати секрет однієї з найвеличніших постатей української літератури допоможе це видання. До книги ввійшли неперевершені поетичні твори циклів «3 вершин і низин», «Зів’яле листя» тощо, а також шедевр драматичного жанру — п’єса «Украдене щастя». Цей доробок письменника має великий енергетичний позитив, доводить, що автор — майстер, який володіє поетичним інструментарієм для «переконання душ». Наразі у читача з’явилась можливість доторкнутися до високого мистецтва слова Франка.

img-005Франко, І. Вибрані твори [Текст] / І. Франко. – Львів : Каменяр, 1977. – 254 с. – (Шкільна бібліотека).

 

До цієї збірки входять історична повість «Захар Беркут» та ряд літературно-критичних праць, знайомство з якими передбачає програма середньої школи. Книга містить високі зразки художньої творчості та науково-естетичної думки великого Каменяра.

img-006Франко, І. Борислав сміється. Захар Беркут [Текст] : повісті / І. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 352 с. – (Шкільна бібліотека).

 

В книгу входять повісті видатного українського письменника-класика, передбачені шкільною програмою.

img-007Франко, І. Вічний революціонер [Текст] = Eirevolucionarioeterno : поезії / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1979. – 191 с.

 

До збірки поезій класика української літератури Івана Франка ввійшли найвідоміші твори з найголовніших його книжок, у яких він оспівав боротьбу трудящих за соціальне і національне визволення за «вселюдське братерство і чисту любов». У збірці також подано інтимну лірику.

img-008Франко, І. Гримить [Текст] : вірші і поеми / І. Франко. – Київ : Рад. школа, 1986. – 670 с.

 

В книгу увійшли вибрані вірші і поеми великого українського поета, Івана Яковича Франка (1856—1916).

img-009Франко, І. З вершин і низин [Текст] : поезії, поема / І. Франко. – Київ : Веселка, 1992. – 189 с. – (Перша книжка генія).

 

У світовій галереї найяскравіших постатей діячів літератури почесне місце належить Каменяреві — Іванові Яковичу Франку. Збірка поезій «З вершин і низин» (1887 р.) стала першоосновою творчості поета, продемонструвала новизну і самобутність його таланту. Саме у цій збірці вперше явились читачам такі шедеври громадянської поезії, як «Гімн», «Каменярі», «Гримить!», «Не пора», «Земле, моя всеплодющая мати», а також перший жмуток ліричних поезій.
Збережено зміст, верстку. Втручання в орфографію – незначне.

img-010Франко, І. Захар Беркут [Текст] : образ громад. життя Карпат. Русі в ХІІІ ст. / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1979. – 155 с.

 

У повісті великого українського письменника Івана Франка (1856—1916) зображено боротьбу населення Карпатської Русі проти татаро-монгольської навали 1241 р. Захар Беркут та його син Максим, згуртувавши жителів Тухольщини, мужньо відстоюють незалежність свого краю і перемагають.

img-011Франко, І. Земле моя, всеплодющая мати… [Текст] : вірші, оповідання, казки / І. Франко. – Київ : Веселка, 2000. – 398 с. – (Шкільна бібліотека).

 

Вірші, оповідання та казки класика української літератури Івана Яковича Франка (1856—1916).

img-012Франко, І. Зів`яле листя [Текст] = Zwiedle liscie = Увядшие листья : лір. драма / І. Франко ; пер. пол. мовою К. Ангельської, пер. рос. мовою А. Ахматової. – Львів : Каменяр, 2004. – 182 с. – (Бібліотека слов`янської літератури). – Текст укр., пол., рос. мовами.

 

Книга містить поетичну збірку класика української літератури Івана Франка (1856-1916), яка належить до вершинних явищ світової лірики, мовою оригіналу та в перекладах польською і російською.

img-013Франко, І. Каменярі [Текст] : поезії, оповідання / І. Франко. – Київ : Веселка, 1979. – 119 с. – (Веселка).

 

В збірник увійшли вірші і оповідання класика української літератури, великого співця України, борця за свободу і щастя людей.

img-014Франко, І. Лель і Полель [Текст] : сучасна повість : пер. з пол. / І. Франко. – Київ : Веселка, 2005. – 198 с. : іл.

 

Твір Івана Франка «Лель і Полель» поєднує в собі риси романтичної і пригодницької повісті (тут є і розбійницький скарб, і незвичайні герої, і фатальне кохання) з актуальною як за часів Франка, так і сьогодні проблематикою. Братам-близнюкам Владиславові й Гнатові доведеться перевірити в житті свої шляхетні мрії, випробувавши власний характер і долю.
Повість буде цікавою і для підлітків, і для їхніх батьків.

img-015Франко, І. Мозаїка [Текст] : із творів, що не ввійшли до зібр. творів у 50 т. / І. Франко. – Львів : Каменяр, 2002. – 432 с.

 

Представлені в книзі твори І. Франка маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі. Цей збірник лише вибране з того, що не ввійшло до 50-томного зібрання творів видатного письменника, громадського діяча. Нові обрії, після ознайомлення з таким доробком, значно розширяться і поглибляться, а враження буде неперевершеним, якщо зважити на багатогранну діяльність Великого Каменяра і глибину досліджуваного предмета.

img-016Франко, І. Мойсей [Текст] = Moses / І. Франко. – Toronto : The Basilian Press, 2002. – 141 с. – Текст укр., англ. мовами.

 

Поема Івана Франка «Мойсей» це глибоко філософський твір, окраса і гордість вітчизняної літератури.
У поемі І. Франко осмислює історичну долю українського народу, трагічні шляхи його життя, відображає його прагнення до національної самостійності, до волі . Поема «Мойсей»- це духовний заповіт митця своєму народові. Це твір про українців і Україну.

img-017Франко, І. Я. Мойсей. Перехресні стежки [Текст] : поема, повість / І. Я. Франко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 381 с. – (Бібліотека школяра).

 

У книзі вміщено поему «Мойсей» та повість «Перехресні стежки». Ці твори рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального вивчення.

img-018Франко, І.Народе мій [Текст] : пролог до поеми ” Мойсей” / І. Франко. – Львів : Каменяр, 1989. – 150 с. – мовами народів світу.

 

Книга містить понад п’ятдесят перекладів прологу до поеми українського письменника-класика І. Я. Франка «Мойсей» тридцятьма мовами народів світу. У пролозі, що має самостійну ідейно-художню вартість, письменник з великою експресією, з глибоким болем і скорботою, та водночас з непохитною вірою в торжество добра і справедливості говорить про тяжку долю батьківщини, провіщає світле майбутнє своєму народові.

img-019Франко, І. Оповідання [Текст] / І. Франко. – Львів : Каменяр, 1979. – 309 с. – (Бібліотека “Карпати”).

 

До збірки входять оповідання, переважно бориславського циклу, в яких показано життя селян, прогресивної інтелігенції, а також людей, що в пошуках заробітку змушені були покидати рідні місця. В цих творах відбито соціально-визвольні прагнення трудящих Прикарпатського краю кінця XIX — початку XX ст.

img-020Франко, І.Оповідання. Борислав сміється [Текст] : повість / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1989. – 620 с. – (Бібліотека української класики “Дніпро”).

 

Проза великого українського письменника, поета, критика, публіциста, вченого, перекладача (1856—1916) займає значне місце в його творчості — передусім завдяки глибокому соціальному змісту. В повісті «Борислав сміється» і в бориславських оповіданнях автор одним із перших в українській прозі створив образ робітника, змалював його нужденне життя, показав зачатки консолідації робітництва.

img-021Франко, І. Перехресні стежки. Лірика [Текст] / І. Франко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 366 с. – (Шедеври на всі часи). : іл.

 

Особливе місце в творчості І. Франка посідає соціально-психологічна повість «Перехресні стежки». У цьому творі Франко порушує соціальні проблеми: українського селянства та інтелегенції, взаємостосунки між різними суспільними групами, проблеми влади та підлеглих, проблеми тодішнього судочинства, проблеми подружніх стосунків.
Автор намагався показати знедоленим людям шляхи захисту своїх прав. Вкладаючи свої думки в уста адвоката Рафаловича, І.Франко ніби підштовхує народ до політичної боротьби за соціальні й національні права.

img-022Франко, І. Перехресні стежки [Текст] : повість : шкільна версія аналізу повісті “Перехресні стежки” / І. Франко. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 255 с. – (Рідне слово в рідній школі)

 

Ця книжка покликана допомогти вчителям-словсникам, студентам-філологам, учням старших класів глибше ознайомитися з повістю Івана Франка «Перехресні стежки», яка нещодавно почала вивчатися в школі. Структура книжки дозволяє реалізувати нову ефективну навчальну технологію, побудовану на принципі так званого «паралельного читання», – спочатку читач знайомиться з текстом повісті, а потім – з її аналізом, здійсненим відомим літературознавцем Володимиром Панченком.
Включення в структуру книжки творчо розроблених конспектів уроків по вивченню «Перехресних стежок» дасть змогу піднести рівень вивчення цього твору в школі.
А втім, видання має не лише навчальну мету. Воно стане в нагоді всім, хто прагне глибше пізнати рідну літературу.

img-023Франко, І. Під Украйни єднаймося прапор! [Текст] : вибр. твори / І. Франко. – Київ : Країна Мрій, 2009. – 751 с. – (Бібліотека школяра)

 

До видання включено вибрані вірші, поеми, епічні та драматичні твори видатного літератора, що виносяться на обов’язкове та самостійне вивчення за Програмою 12-річної загальноосвітньої школи з української літератури.

img-024Франко, І. Повісті [Текст] / І. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 367 с.

 

До книги класика української літератури включено написані в 80—90-х роках повісті «Лель і Полель», «Для домашнього огнища», «Петрії й Довбущуки».

img-025Франко, І. Поезії. Мойсей. Украдене щастя [Текст] : поема, драма з сіл. життя в 5 д. / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1989. – 567 с. – (Бібліотека української класики ” Дніпро”).

 

В книгу великого українського письменника, критика, публіциста і вченого, перекладача творів світової літератури (1856—1916) ввійшли поетичні твори, які поєднують глибокий соціальний зміст, найтонші почуття і вишуканість форми.
У виданні також найвизначніша поема «Мойсей» і славнозвісна драма «Украдене щастя».

img-026Франко, І. Сонети [Текст] / І. Франко. – Київ : Дніпро, 1984. – 119 с.

 

В збірник увійшли сонети великого українського письменника І. Я. Франка (1856-1916).

img-027Франко, І. Украдене щастя [Текст] / І. Франко. – Харків : Фоліо, 2013. – 155 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

 

Велегранна спадщина Івана Франка — всебічно обдарованого письменника-мислителя, життєтворчість якого становить цілу епоху в культурній та політичній історії України, — належить до золотого фонду світової літератури. Художньо довершені, тематично розмаїті й філософічно глибокі «ізмарагди» його поезії, прози та драматургії й досі зберігають свою пекучу актуальність та естетичну привабливість. Вибрані твори загальновизнаного, але все ще недостатньо знаного класика українського письменства включають у себе як хрестоматійні, «візиткові» тексти (насамперед ті, вивчення яких передбачено шкільною програмою), так і деякі маловідомі, зокрема «проскрибовані» тоталітарним режимом писання, що з ідеологічних причин опинилися «за бортом» 50-томника. Живе, огненне Франкове слово промовляє «до всіх народів і до всіх віків», у тім числі й до сучасного читача, голосом людської туги і віри – «віри в силу духа».

img-028Франко, І. Украдене щастя [Текст] / І. Франко. – Київ : Фоліо, 2005. – 415 с. – (Українська класика).

 

Творчість талановитого майстра слова Івана Франка (1856—1916) представлена не тільки драматичними творами, а й легкими та ніжними віршами про кохання, дружбу, про вічні проблеми добра і зла.
До книжки увійшли твори, передбачені програмою для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, — поема «Мойсей», драма «Украдене щастя», повість «Перехресні стежки», а також вірші зі збірок «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Мій ізмарагд».

img-029Франко, І. Україно, моя сердечна нене! [Текст] : вірші та поеми / І. Франко. – Київ : Велес, 2007. – 190 с. – (Класика української літератури).

 

У цій книжці надруковано поетичні твори із знаменитих збірок “З вершин і низин”, “Зів ‘яле листя”, “Мій ізмарагд”, “Із літ моєї молодості”; славнозвісні поеми “Мойсей”, “Іван Вишенський”, а також поезії “Легенда про вічне життя”, “Смерть Олега” яких немає в багатьох інших виданнях поезій І. Я. Франка.

img-030Franko, I. The master`s jests [Текст] = Панські жарти / I. Franko. – New York, 1979. – 133 с.

 

В поемі «Панські жарти» І. Франко піднімає проблему соціально-економічної нерівності українського селянства середини XIX століття.

img-031Будівничий української державності [Текст] : хрестоматія політол. ст. І. Франка / упоряд. Д. Павличко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 638 с.

 

У книзі зібрано найважливіші твори Івана Франка, які становлять теорію і практичну характеристику української національної ідеї і висувають наймодерніші завдання перед нею.
Із радянських видань творів І. Франка неможливо скласти правдивого уявлення про його державотворчу діяльність. Основою цього збірника стали твори Франка, що їх замовчували, редагували й перекручували радянські ідеологи; надруковані за нових часів ці твори повинні бути душею і свідомістю будівництва української держави. Книга стане в пригоді не лише науковцям, студентам, аспірантам та викладачам гуманітарних навчальних закладів, а й усім, хто не байдужий до минулого та майбутнього України.

img-032Горбач, Н. Філософські переконання Івана Франка [Текст] / Н. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 111 с.

 

Науковий аналіз філософського світогляду І.Франка неможливий без з’ясування ставлення мислителя до основного філософського питання. Проблема принципова, оскільки стосується змісту творчості та приналежності творчого доробку І.Франка до європейського рівня культури, тим більше, що в переважній більшості досліджень з франкознавства підкреслюється європейський рівень мислення і творчості письменника. Однак постає запитання, чи загальноєвропейськість як така виключає національну специфіку філософствування?
Метою даного дослідження і є з’ясування цього факту: наскільки в поглядах І.Франка знайшла своє вираження специфіка українського національного філософствування?
Для філософів, гуманітаріїв і всіх, хто цікавиться творчою спадщиною великого Каменяра.

img-033Злупко, С. М. Іван Франко – економіст [Текст] / С. М. Злупко. – Львів : Слово, 1992. – 206 с.

 

У монографії на основі аналізу першоджерел висвітлюються економічні погляди видатного українського письменника і вченого І. Я. Франка, його внесок у розробку проблем політекономії та конкретно-економічних наук. Розглядається місце і роль І. Я. Франка у розвитку прогресивної економічної думки на Україні в контексті боротьби економічних поглядів, ідей і теорій кінця XIX — початку XX століть. Вперше зроблена спроба оцінити І. Я. Франка як фахового економіста.
Для наукових працівників, студентів, зокрема, економічних спеціальностей, суспільствознавців, масового читача.

img-034Микитась, В. Л. Іван Франко як дослідник давньої української літератури [Текст] / В. Л. Микитась. – Київ : Наук. думка, 1988. – 317 с.

 

У монографії на багатому фактичному матеріалі вперше в радянському літературознавстві висвітлюються методологічні принципи і наукові засади дослідження І. Я. Франком давньої української літератури від часів Київської Русі і до кінця XVIII ст. Проаналізовані всі синтетичні праці, статті, замітки, рецензії та публікації пам’яток з реконструкцією текстів та коментарями І. Я. Франка, зв’язаними з давньою літературою, а також вітчизняною літературознавчою медієвістикою останньої чверті XIX — початку XX ст.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів, усіх шанувальників давньої української літератури і творчості І. Я. Франка.

img-035Народні пісні в записах Івана Франка [Текст] : упоряд. О. І. Дей / 2-ге вид. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 335 с.

 

Збірник містить більш ніж чотириста українських народних пісень, записаних великим українським письменником І. Я. Франком (1856-1916) в Галичині. В книгу включені обрядові, соціально-побутові, баладні, історичні, родинно-побутові, жартівливі і танцювальні пісні, а також співанки-хроніки. До деяких пісень додаються мелодії, записані з голосу І. Франка, М. Лисенка, І. Колесси.
Багато із зібраних І. Франком пісень знайшли відгук в його художній творчості або стали предметом наукових досліджень.

img-036Пустова, Ф. Д. Іван Франко – історик української літератури [Текст] : монографія / Ф. Д. Пустова. – Київ : Вища шк., 1989. – 147 с.

 

Монографія містить матеріали про І. Франка – історика нової української літератури. Висвітлено його погляди на деякі питання літературного процесу, аналізується шевченкознавча спадщина, накреслюються портрети ряду письменників XIX ст., якими вони постають із праць І. Франка.
Розрахована на викладачів української літератури, студентів-філологів.

img-037Скупейко, Л. І. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника [Текст] / Л. І. Скупейко. – Київ : Наук. думка, 1986. – 135 с.

 

У монографії досліджуються основні етапи становлення і розвитку письменницької індивідуальності в інтерпретації І. Франка. Аналізуються його погляди на характер творчої індивідуальності І. Котляревського, Т. Шевченка, М. Старицького, Лесі Українки та ін.
Для літературознавців – учених, викладачів і студентів.

img-038Іван Франко [Текст] : бібліогр. спадщина : зб. вибр. праць і матеріалів / упоряд. М. А. Вальо, М. Ф. Нечиталюк. – Львів : [б. в.], 2008. – 729 с.

 

Видання вперше репрезентує багатоаспектну бібліографічну спадщину І. Франка й обґрунтовані ним принципи науково-критичної бібліографії як невід’ємний чинник універсальності та феноменального потенціалу творчості письменника. До шести розділів праць і матеріалів збірника подано коментарі та примітки й ілюстративний додаток. Резюме українською, російською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.
Для бібліографів, літературознавців, культурологів, усіх, хто досліджує творчість Франка.

img-039Франко, І. Вибрані статті про народну творчість [Текст] / І. Франко ; упоряд. О. І. Дей. – Київ : Видав. АН УРСР, 1955. – 285 с.

 

Даний збірник є спробою ознайомити читачів з працями Івана Франка про українську народну поетичну творчість та з його історичними й критичними статтями з фольклористики. Вибрані статті розподілені в збірнику за жанровим принципом з одночасним врахуванням історичної послідовності висвітлюваних в статтях явищ. До книги додається короткий словник маловживаних в сучасній літературній мові слів та висловів, що трапляються в статтях Франка, і покажчик імен. Може бути використаний як посібник для студентів, викладачів і вчителів при вивченні курсів народної творчості та літератури.

img-040Франко, І. Я. Шевченкознавчі студії [Текст] / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005.- 472 c.

 

У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.
Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.
Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців.

img-041Червак, Б. “Наперед українці” [Текст] : до нац. ідеї І. Франка / Б. Червак. – Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 1994. – 37 с.

 

В книзі автор спробував дослідити розвиток національної ідеї у творчій спадщині Івана Франка, зокрема, на деяких його публіцистичних статтях, які з певних причин або маловідомі широкому загалові, або зовсім невідомі.

img-042Франко, І. Я. Абу-Касимові капці [Текст] / І. Я. Франко. – Львів : Євросвіт, 1998. – 96 с.

 

У казці «Абу-Касимові капці» І. Франко з гумором розповідає про пригоди старого скупаря купця Абу-Касима, який ходить брудний, у драному одязі, у старих капцях, тому що не хоче витрачати грошей.

img-043Франко, І. Я. Грицева шкільна наука [Текст] : вірші, оповідання, казки / І. Франко. – Київ : Веселка, 1990. – 380 с. – (Шкільна бібліотека).

 

Вірші, оповідання та казки класика української літератури Івана Франка (1856—1916).

img-044Франко, І. Казки [Текст] : Лис Микита. Коли ще звірі говорили : для дошк. та мол. шк. віку / І. Франко ; худож. С. Артюшенко. – Київ : Веселка, 2008. – 215 с. – (Українській дитині).

 

Казки Івана Франка про тварин увійшли до скарбниці української і світової літератур, своїм чарівним сяйвом вони і сьогодні зігрівають дитячі серця, вчать доброти й справедли¬вості.

img-045Франко, І. Казки [Текст] / І. Франко. – Київ : Україна, 2003. – 317 с.

 

До книги великого українського письменника увійшли відомі казки: «Коли ще звірі говорили», «Абу-Касимові капці», «Без праці» та ін.
Для дітей молодшого і середнього шкільного віку.

img-046Франко, І. Коли ще звірі говорили [Текст] / І. Франко. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 62 с. : іл.
Велика група казок про тварин об̕̕̕єднана Іваном Франком спільним заголовком «Коли ще звірі говорили».
Герої цих творів-хитра Лисиця, хижий Вовк, мудрий Їжак, дурний Осел, та інші – є носіями певних людських якостей, а самі казки під личиною вигадки криють звичайну життєву правду.

img-047Франко, І. Лис Микита [Текст] / І. Франко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – 85 с. : іл.

 

Лев, цар звірячого краю, скликає усіх своїх підданців на велику раду. І ніхто не сміє ослухатися правителя, крім хитрого Лиса Микити, на якого скаржаться бідолашні тварини. Лев наказує покарати зухвальця. Проте з Лисом не так то легко впоратися! Він обводить круг пальця царських радників – Медведя Бурмила, Кота Мурлику, Вовка Неситого – і навіть здобуває царську ласку завдяки своєму красномовству та підступності.

img-048Франко, І. Лис Микита [Текст] : казка : для мол. шк. віку / І. Франко ; за ред. М. Рильського. – Київ : Веселка, 1991. – 128 с. : іл. – (Українській дитині).

 

Казка класика української літератури про підступні витівки хитрого лиса.

img-049Франко, І. Три міхи хитрощів та інші казки [Текст] / І. Франко. – Харків : Ранок, 2015. – 59 с. : іл. – (Письменники – дітям. Українська класика).

 

Що допомагає виховувати малюка? Звичайно, казки! Надзвичайні пригоди улюблених казкових героїв, чарівні перетворення і всеперемагаюча сила добра захоплюють дитячу уяву. Саме такі, захоплюючі казки створив для дітей видатний український письменник Іван Франко. Він писав казки про тварин, але, звісно, мав на увазі людей. Автор не тільки оповідає про цікаве, але й прагне, щоб маленький читач замислився над тим, як слід жити на світі. Жити по правді, не брехати, не лінитися і не-чинити нікому зла. Пориньте у часи, коли звірі ще говорили, і повного мірою насолодіться дивом української казки.

img-050Франко, І. Фарбований лис та інші казки [Текст] / І. Франко. – Харків : Ранок, 2015. – 59 с. : іл. – (Письменники – дітям. Українська класика)

 

Чому діти так люблять казки? Напевне, тому, що вони захоплюють малечу своїм ча¬рівним світом, незвичайними героями і невмирущою вірою в перемогу добра. Саме такі, захоплюючі казки написав для дітей видатний український письменник Іван Франко. Автор не тільки розважає своїх маленьких читачів, але й ненав’язливо, непомітно повчає їх. Герої казок Івана Франка — тварини, що живуть і діють майже як люди. Але за вигадкою письменника криється справжня життєва правда. І полягає вона в тому, щоб жити чесно, не кривдити слабких, поважати старих — узагалі не чинити зла. Пориньте у часи, коли звірі ще говорили, і повного мірою насолодіться дивом української казки.

img-051Горак, Р. Д. Задля празника. У сутінках [Текст] : роман-есе / Р. Д. Горак. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 374 с.

 

До книги сучасного українського письменника увійшли два романи-есе про видатних українських письменників Івана Франка і Маркіяна Шашкевича.
У романі «Задля празника», Івана Франка показано за молодих, лихолітних літ, в час становлення його як громадянина, письменника, мислителя.

img-052Горак, Р. Твого ім`я не вимовлю ніколи [Текст] : повість-есе про Івана Франка / Р. Горак. – Київ : Академія, 2008. – 221 с.

 

Свого часу Іван Франко переконував, що збірка «Зів’яле листя» написана під емоційним впливом від прочитання щоденника самогубця, який не зміг пережити нещасливе кохання. Чи можна було вірити Франкові, що до написання інтимних поезій, які спровокували гострі літературні суперечки, непорозуміння між ним і критикою, причетні чужі переживання, а не його особисті? Хто та незнайомка, яку покохав ліричний герой і взаємності якої не знайшов? Ім’я її так і не було відкрито — Франко вмів зберігати таємниці.
Після його смерті одні претендентки на титул героїні збірки зголошувалися з власної волі, інших називали дослідники. Та всі розуміли, що то були не вони. А на неї ніхто не міг і подумати…
У повісті-есе «Твого ім’я не вимовлю ніколи» Роман Горак переконує, що все-таки то була Вона.

img-053Горак, Р. Тричі мені являлася любов [Текст] : повість-есе: роман-есе про Івана Франка / Р. Горак. – Київ : Дніпро, 1987. – 266 с. – (Романи й повісті).

 

«Тричі мені являлася любов»,—так скаже в однойменному вірші Іван Франко. Згодом він назве імена жінок, які, за свідченням поета, мали значний вплив на його життя і творчість: Ольга Рош-кевич, Юзефа Дзвонковська, Целіна Зигмунтовська. Автор уважно й делікатно простежує в книзі духовний світ кожної з них, драматизм стосунків між ними і Франком. Останній розділ повісті-есе присвячено Ользі Хоружинській, дружині письменника, котра своєю любов’ю прагнула оберегти поета від жорстокості навколишнього світу. Але сталося так, що цей світ немилосердно помстився їй…

У романі-есе «Задля празника» висвітлено нові маловідомі сторінки життя класика української літератури.

img-054Іваничук, Р. І. Четвертий вимір. Шрами на скалі [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. – Харків : Фоліо, 2007. – 447 с. – (Українська література).

 

Роман Іваничук — автор близько п’ятнадцяти історичних творів, в яких він намагається заповнити білі плями в нашій історії, розповідає про видатних діячів України минулих років.
У романі «Шрами на скалі» розповідається про останні роки Каменяра — видатного українського письменника Івана Франка.

img-055Колесник, П. Поет під час облоги [Текст] : роман / П. Колесник. – Київ : Рад. письменник, 1980. – 369 с.

 

В новому творі українського прозаїка розповідається про діяльність великого письменника Івана Франка у вісімдесяті роки. То був час, коли в тяжких умовах Австро-Угорської монархії пролетаріат Галичини робив перші кроки в боротьбі за соціальне визволення. Глибоко співчуваючи знедоленим землякам, сам переслідуваний поліцією, Франко віддав всі свої сили для піднесення їхньої революційної свідомості. Показаний головний герой і в його нелегкому особистому житті.

img-056Колесник, П. Терен на шляху [Текст] : роман / П. Колесник. – Львів : Каменяр, 1980. – 470 с.

 

Головний герой роману – великий син українського народу, геніальний письменник і мислитель Іван Якович Франко. В книзі відображено період його молодості і змужіння. Багато сторінок роману присвячено особистому життю письменника.

img-057Лукянович, Д. Франко і Беркут [Текст] : Біографічна повість / Д. Лукянович. – Київ : Рад. письменник, 1956. – 181 с.

 

У 1956 році вийшла біографічна повість «Франко і Беркут», у центрі
якої – молодий Іван Франко. В творі широко описані стосунки Івана
Франка з Ольгою Рошкевич.